JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with one of these accounts
Annan Myndighet
Annan Myndighet
Ekonomistyrningsverket (1246)
Ekonomistyrningsverket (1246)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (1280)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (1280)
Länsstyrelserna (flera)
Länsstyrelserna (flera)
Pensionsmyndigheten (1363)
Pensionsmyndigheten (1363)
Kommerskollegium (1027)
Kommerskollegium (1027)
Nationalmuseum (1044)
Nationalmuseum (1044)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (1311)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (1311)
Kemikalieinspektionen (1178)
Kemikalieinspektionen (1178)
Statens kulturråd (1139)
Statens kulturråd (1139)
Strålsäkerhetsmyndigheten (1343)
Strålsäkerhetsmyndigheten (1343)
Bolagsverket (1321)
Bolagsverket (1321)
Arbetsförmedlingen (1088)
Arbetsförmedlingen (1088)
Naturhistoriska riksmuseet (1037)
Naturhistoriska riksmuseet (1037)
Kungliga biblioteket (1028)
Kungliga biblioteket (1028)
Upphandlingsmyndigheten (1400)
Upphandlingsmyndigheten (1400)
Riksgäldskontoret (1043)
Riksgäldskontoret (1043)
Universitetskanslersämbetet (1383)
Universitetskanslersämbetet (1383)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (1349)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (1349)
Centrala studiestödsnämnden (1107)
Centrala studiestödsnämnden (1107)
Boverket (1183)
Boverket (1183)
Tillväxtverket (1357)
Tillväxtverket (1357)
Statens servicecenter (1381)
Statens servicecenter (1381)
Konsumentverket (1136)
Konsumentverket (1136)
Göteborgs universitet (1064)
Göteborgs universitet (1064)
Högskolan Kristianstad (1155)
Högskolan Kristianstad (1155)
Statens institutionsstyrelse (1215)
Statens institutionsstyrelse (1215)
Lunds universitet (1030)
Lunds universitet (1030)
Post- och telestyrelsen (1200)
Post- och telestyrelsen (1200)
Svenska ESF-rådet (1266)
Svenska ESF-rådet (1266)
Arbetsgivarverket (1106)
Arbetsgivarverket (1106)
Universitets- och högskolerådet (1382)
Universitets- och högskolerådet (1382)
Konstfack (1052)
Konstfack (1052)
Tullverket (1023)
Tullverket (1023)
Blekinge tekniska högskola (1185)
Blekinge tekniska högskola (1185)
Högskolan i Gävle (1153)
Högskolan i Gävle (1153)
Barnombudsmannen (1207)
Barnombudsmannen (1207)
Statens historiska museer (1008)
Statens historiska museer (1008)
Naturvårdsverket (1115)
Naturvårdsverket (1115)
Regeringskansliet (1243)
Regeringskansliet (1243)
Statens maritima och transporthistoriska museer (1073)
Statens maritima och transporthistoriska museer (1073)
Statens veterinärmedicinska anstalt (1069)
Statens veterinärmedicinska anstalt (1069)
Jämställdhetsmyndigheten (1402)
Jämställdhetsmyndigheten (1402)
Diskrimineringsombudsmannen (1351)
Diskrimineringsombudsmannen (1351)
Datainspektionen (1135)
Datainspektionen (1135)
Konkurrensverket (1199)
Konkurrensverket (1199)
Rättsmedicinalverket (1193)
Rättsmedicinalverket (1193)
Malmö universitet (1241)
Malmö universitet (1241)
Statens skolverk (1196)
Statens skolverk (1196)
Exportkreditnämnden (1074)
Exportkreditnämnden (1074)
Skatteverket, Kronofogde, Skatterättsnämnden,Valnämnden,E-leg-nämnden (1128,1340)
Skatteverket, Kronofogde, Skatterättsnämnden,Valnämnden,E-leg-nämnden (1128,1340)
Riksarkivet (1004)
Riksarkivet (1004)
Vetenskapsrådet (1267)
Vetenskapsrådet (1267)
Statens fastighetsverk (1213)
Statens fastighetsverk (1213)
Konjunkturinstitutet (1075)
Konjunkturinstitutet (1075)
Statens tjänstepensionsverk (1103)
Statens tjänstepensionsverk (1103)
Finansinspektionen (1067)
Finansinspektionen (1067)
Arbetsmiljöverket (1091)
Arbetsmiljöverket (1091)
Riksantikvarieämbetet (1007)
Riksantikvarieämbetet (1007)
Myndigheten för digital förvaltning (1406)
Myndigheten för digital förvaltning (1406)
Transportstyrelsen (1348)
Transportstyrelsen (1348)
Moderna museet (1255)
Moderna museet (1255)
Försäkringskassan (1325)
Försäkringskassan (1325)
Försvarets materielverk (1006)
Försvarets materielverk (1006)
Fortifikationsverket (1219)
Fortifikationsverket (1219)
Energimarknadsinspektionen (1342)
Energimarknadsinspektionen (1342)
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (1235)
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (1235)
Statens väg- och transportforskningsinstitut (1129) Azure
Statens väg- och transportforskningsinstitut (1129) Azure
E-hälsomyndigheten (1389)
E-hälsomyndigheten (1389)
Migrationsverket (1120)
Migrationsverket (1120)
Mittuniversitetet (1209)
Mittuniversitetet (1209)
Kungl. Konsthögskolan (1038)
Kungl. Konsthögskolan (1038)
Statens geotekniska institut (1081)
Statens geotekniska institut (1081)